Ελληνικά

Μηχανολογικά Προϊόντα

Ο Τομέας των Μηχανολογικών Προϊόντων αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), αφού η τυποποιητική εργασία που γίνεται τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Διεθνές επίπεδο επηρεάζει μεγάλο κομμάτι της Κυπριακής βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Ο Τομέας συγκεντρώνει πέραν των 90 Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών (CEN/TCs) που ενεργοποιούνται σε θέματα μηχανολογικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα για διαφορετικούς τύπους μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, τη βιομηχανική μεταποίηση, την εξόρυξη, τις κατασκευές αλλά και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές (π.χ. ανελκυστήρες). Ο Τομέας περιλαμβάνει επίσης θέματα που αφορούν τις συγκολλήσεις μετάλλων και χειρίζεται θέματα που αφορούν δεξαμενές και εξοπλισμό υπό πίεση.

Σημαντικό μέρος της πληθώρας των προτύπων που έχουν εκπονηθεί από τις CEN/TCs του Τομέα, είναι “εναρμονισμένα πρότυπα” τα οποία παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης με αρκετές Ευρωπαϊκές Οδηγίες, κυρίως όμως τις Οδηγίες για τα Μηχανήματα (2006/42/ΕΚ), τους Ανελκυστήρες (2014/33/ΕΕ), τον Εξοπλισμό υπό Πίεση (2014/68/ΕΕ) και τα Απλά Δοχεία Πίεσης (2014/29/ΕΕ).

Οι οριζόντιες πτυχές που αφορούν την ασφάλεια των μηχανημάτων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της CEN/TC 114 “Ασφάλεια των Μηχανημάτων”. Ανάμεσα στο χαρτοφυλάκιό της είναι και το πρότυπο CYS EN ISO 12100: 2010 “Safety of Μachinery – General Principles for Design – Risk Assessment and Risk Reduction”, το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα (2006/42/ΕΚ) σε μια προσέγγιση με βάση την επικινδυνότητα. Σχεδόν το 100% των προτύπων που έχει εκπονήσει η CEN/TC 114 καταρτίζονται σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 199, και τα περισσότερα από τα πρότυπα αυτά υποστηρίζουν την Οδηγία για τα Μηχανήματα (2006/42/ΕΚ).