Ελληνικά

Μηχανολογικά Προϊόντα

Ο Τομέας των Μηχανολογικών Προϊόντων αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), αφού η τυποποιητική εργασία που γίνεται τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Διεθνές επίπεδο επηρεάζει μεγάλο κομμάτι της Κυπριακής βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Ο Τομέας συγκεντρώνει πέραν των 90 Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών (CEN/TCs) που ενεργοποιούνται σε θέματα μηχανολογικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα για διαφορετικούς τύπους μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, τη βιομηχανική μεταποίηση, την εξόρυξη, τις κατασκευές αλλά και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές (π.χ. ανελκυστήρες). Ο Τομέας περιλαμβάνει επίσης θέματα που αφορούν τις συγκολλήσεις μετάλλων και χειρίζεται θέματα που αφορούν δεξαμενές και εξοπλισμό υπό πίεση.

Σημαντικό μέρος της πληθώρας των προτύπων που έχουν εκπονηθεί από τις CEN/TCs του Τομέα, είναι “εναρμονισμένα πρότυπα” τα οποία παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης με αρκετές Ευρωπαϊκές Οδηγίες, κυρίως όμως τις Οδηγίες για τα Μηχανήματα (2006/42/ΕΚ), τους Ανελκυστήρες (2014/33/ΕΕ), τον Εξοπλισμό υπό Πίεση (2014/68/ΕΕ) και τα Απλά Δοχεία Πίεσης (2014/29/ΕΕ).

Οι οριζόντιες πτυχές που αφορούν την ασφάλεια των μηχανημάτων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της CEN/TC 114 “Ασφάλεια των Μηχανημάτων”. Ανάμεσα στο χαρτοφυλάκιό της είναι και το πρότυπο CYS EN ISO 12100: 2010 “Safety of Μachinery – General Principles for Design – Risk Assessment and Risk Reduction”, το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα (2006/42/ΕΚ) σε μια προσέγγιση με βάση την επικινδυνότητα. Σχεδόν το 100% των προτύπων που έχει εκπονήσει η CEN/TC 114 καταρτίζονται σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 199, και τα περισσότερα από τα πρότυπα αυτά υποστηρίζουν την Οδηγία για τα Μηχανήματα (2006/42/ΕΚ).

 

 Ο CYS στη Γραμματεία Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN TC 12 Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) στο πλαίσιο των εργασιών του και με τις προοπτικές ανάπτυξης που διαφαίνονται στον τομέα των υδρογονανθράκων στην Κύπρο, έχει αναλάβει από το 2015 από κοινού με τον Ολλανδικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΝΕΝ), τη διαχείριση της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής “CEN/TC12: Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries”.

Η CEN/TC12 επεξεργάζεται θέματα τυποποιητικής εργασίας που αφορούν τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις θαλάσσιες κατασκευές που χρησιμοποιούνται κατά τη γεώτρηση, παραγωγή, μεταφορά με αγωγούς και την επεξεργασία αέριων και υγρών υδρογονανθράκων. Η CEN/TC12 συνεργάζεται στενά με τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/67 (με τον ίδιο τίτλο) και στα πλαίσια της Συμφωνίας της Βιέννης (Vienna Agreement) μεταξύ CEN και ISO, τα πρότυπα που επεξεργάζεται η CEN/TC12 αποτελούν κυρίως υιοθέτηση των διεθνών προτύπων που εκπονεί η ISO/TC67.

Λόγω της κρισιμότητας των θεμάτων που συζητούνται στις συνεδριάσεις της CEN/TC12, στις εργασίες της Επιτροπής πέραν των χωρών μελών της CEN, συμμετέχουν με το καθεστώς του παρατηρητή και εκπρόσωποι από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως της Αυστραλία, των ΗΠΑ, του Καναδάς, του Μεξικό, της Ρωσία, του Καζακστάν καθώς και χώρες του Περσικού Κόλπου. Συμμετέχουν επίσης εταιρίες όπως η GAZPROM, η ENI, η CHEVRON, η TOTAL, η EXXONMOBIL  και η BP και φορείς όπως το International Association of Oil & Gas Producers (IOGP), το American Petroleum Institute (API) και το Gulf Standardisation Organisation (GSO).

Η ανάληψη της Γραμματείας της CEN/TC12 αποτελεί τιμή για το CYS, αφού αναγνωρίζονται και εκτιμώνται οι δυνατότητες του Οργανισμού για τη σημαντική αυτή υποχρέωση και ταυτόχρονα πρόκληση, λόγω των δεσμεύσεων και των καθηκόντων που απορρέουν μέσα από αυτή την εργασία. Παράλληλα, είναι ευκαιρία για ανάδειξη και προβολή του Οργανισμού στο Ευρωπαϊκό και διεθνές σκηνικό της τυποποίησης, καθώς επίσης και ευκαιρία για ενεργότερη εμπλοκή στην τυποποιητική εργασία του τομέα αυτού και προώθησης των εθνικών συμφερόντων της Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη και τον αναδυόμενο τομέα των υδρογονανθράκων στη χώρα μας.