Ελληνικά

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες

Τα πρότυπα των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των προϊόντων και των υπηρεσιών. Προωθούν επίσης την καινοτομία και τον ανταγωνισμό επιτρέποντας σε διαφορετικούς προμηθευτές και παρόχους να ανταγωνίζονται σε ίσους όρους δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέγουν ποιοτικές υπηρεσίες και ασφαλείς προϊόντα.   

Οι προτεραιότητες της τυποποίησης των ΤΠΕ, τόσο σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε Εθνικό επίπεδο επικεντρώνεται στις τεχνολογίες προτεραιότητας όπως το 5G, Internet of Things, Cloud Computing, Cybersecurity, αποκεντρωμένες τεχνολογίες (Βlochchain) και τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) οι οποίες είναι ουσιώδεις για την ευρύτερη ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Η δράση σε αυτές τις τεχνολογίες μπορεί να επιταχύνει την ψηφιοποίηση της Βιομηχανίας (Ιndustry 4.0) και να έχει άμεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα σε τομείς όπως η ηλεκτρονική υγεία, τα έξυπνα συστήματα μεταφορών, τα συνδεδεμένα/αυτοματοποιημένα και ηλεκτρικά οχήματα, οι έξυπνες πόλεις, την επόμενη γενιά αυτοματοποιημένων κβαντικών δικτύων αλλά και την κυβερνοασφάλεια.   

Στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνονται οι τεχνολογίες δικτύων και ο εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών όπου ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ΕΤSI) και υιοθετεί όλα τα Ευρωπαϊκά Εναρμονισμένα Πρότυπα στον τομέα τα οποία εκπονούνται.  

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, με την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων φορέων (ΤΠΕ), επιτελεί  στοχευμένες δραστηριότητες για την ενίσχυση και ανάπτυξη στο τομέα των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο και αφορά τη δημιουργία και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων τόσο στο Εθνικό σύστημα Τυποποίησης όσο και στις δραστηριότητες των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Επιτροπών Τυποποίησης. 

Για αυτό το σκοπό έχουν δημιουργηθεί Εθνικές Αντανακλαστικές επιτροπές οι οποίες απαρτίζονται απο τεχνικούς εμπειρογνώμονες από το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα για την παρακολούθηση των εξελίξεων της Τυποποιητικής Εργασίας των Διεθνών και Ευρωπαικών Επιτροπών στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

Εθνικές Αντανακλαστικές επιτροπές δραστηριοποιούνται για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες όπως: Blockchain and Distribute Ledger Technologies, Cybersecurity & Data Protection, Artificial Intelligence, Intelligent Transport Systems, Telecommunication Technologies and Radio Spectrum Matters. 

Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες από τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα συμμετέχουν ως Εθνικοί Αντιπρόσωποι του CYS στις Συναντήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης. 

  • Blockchain and Distribute Ledger Technologies – ISO TC 307
  • CEN / CENELEC / ETSI – Smart Contracts
  • IT Security techniques - ISO/IEC JTC 1/SC 27
  • Cybersecurity and Data Protection - CEN/CLC/JTC 013
  • ETSI TC CYBER
  • Artificial Intelligence - ISO/IEC JTC 1 SC 42
  • Αrtificial Intelligence – CEN/CLC JTC 21
  • Coding of Audio, picture & Multimedia – ISO/IEC JTC 1 SC 29
  • Reporting in Support of Online Gambling - CEN TC 456

Επίσης η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Τυποποίηση δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη προτύπων για θέματα τεχνολογιών όπως:

Quantum Networks , Space Technologies, Big Data, Internet of Things,  Electronic Identfication and Trust Services, Digital Health, e-Government, Emergency Communications, Smart and Sustainable Cities, ICT and Sustainability on Climate, Education & ICT και στο τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας. 

International and European Organizations for ICT Standardization

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Λειτουργούς του CYS.