Ελληνικά

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες

Τα Πρότυπα στον Τομέα των Tεχνολογιών της Πληροφορικής και Eπικοινωνιών (ΤΠΕ) διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας των νέων τεχνολογιών και μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο για τη βιομηχανία όσο και για τους καταναλωτές.

Η ύπαρξη κοινών προτύπων ΤΠΕ είναι ένα από τα μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαϊκές Βιομηχανίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης και εκμετάλλευσης τεχνολογιών.  Τα Πρότυπα στο τομέα των ΤΠΕ θα εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα και θα εγγυώνται ότι οι τεχνολογίες αυτές λειτουργούν ομαλά και αξιόπιστα από κοινού.

Οι προτεραιότητες της τυποποίησης των ΤΠΕ, τόσο σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε Εθνικό επίπεδο επικεντρώνεται στις τεχνολογίες προτεραιότητας όπως το 5G, Internet of Things, Cloud Computing, Cybersecurity και Βig Data οι οποίες είναι ουσιώδεις για την ευρύτερη ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Η δράση σε αυτές τις τεχνολογίες μπορεί να επιταχύνει την ψηφιοποίηση της Βιομηχανίας και να έχει άμεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα σε τομείς όπως η ηλεκτρονική υγεία, τα έξυπνα συστήματα μεταφορών, τα συνδεδεμένα / αυτοματοποιημένα οχήματα, οι έξυπνες πόλεις, η τεχνολογία blockchain και η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)

Στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών που περιλαμβάνει και τις ραδιοεπικοινωνίες ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης υιοθετεί όλα τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα στον τομέα τα οποία εκπονούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ΕΤSI).
Η Εθνική Αντανακλαστική Επιτροπή MC 07 ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τα πρότυπα τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της Δημόσιας Κρίσης και στην υιοθέτηση των Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων ως Κυπριακά.    

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της πιο πάνω επιτροπής υπάρχει η υποχρέωση εξέτασης και ψήφισης των προσχεδίων των Ευρωπαϊκών Προτύπων τα οποία εκπονούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών  (ETSI) με τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει η κυπριακή βιομηχανία στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής.  Τυχόν παρατηρήσεις ή και σχόλια μεταφέρονται μέσω του CYS στις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης του ΕΤSI. 

Επίσης είναι σε λειτουργία η Εθνική Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης στον Τομέα του Blockchain & Distributed Ledger Technologies η οποία εξετάζει και αξιολογεί τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα τα οποία εκπονούνται από την Διεθνή Επιτροπή ΙSO TC 307  και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  CEN/CLC/JTC 019 αντίστοιχα.

Επίσης Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες από τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα συμμετέχουν ως Εθνικοί Αντιπρόσωποι στις Γενικές Συνελεύσεις των Ολομελειών των Επιτροπών αλλά και των Υπομάδων τους.

Για πληρέστερη ενημέρωση δίνονται πιο κάτω όλες οι Επιτροπές τόσο Διεθνείς όσο και Ευρωπαϊκές στις οποίες συμμετέχει ενεργά ο CYS. 

 

International Standards Organization (ISO)

ISO TC 307 : Blockchain and Distribute Ledger Technologies

ISO TC 204 : Intelligent Transport Systems

ISO/IEC JTC 1/SC 40 : IT Service Management

 

European Committee for Standardization (CEN)

CEN/CLC/JTC 019 :  Blockchain and Distributed Ledger Technologies

CEN TC 456: Reporting in support of online gambling supervision

CEN TC 278  WG 17: Ιntelligent Transport Systems – Cooperative ITS