Ελληνικά

Καύσιμα, Περιβαλλοντική Διαχείριση & Χημική Βιομηχανία

Το γνωστικό αντικείμενο της χημικής μηχανικής είναι αρκετά ευρύ και καλύπτει αντικείμενα όπως:

 • ιδιότητες της ύλης,
 • βασικές διεργασίες κατεργασίας ή επεξεργασίας της ύλης,
 • σχεδιασμός και υπολογισμός εγκαταστάσεων,
 • μέθοδοι παραγωγής ή επεξεργασίας,
 • σχεδιασμός, ιδιότητες και εφαρμογές προϊόντων
 • μέγιστη εξοικονόμηση πόρων ενέργειας / ύλης,
 • προστασία περιβάλλοντος και βιομηχανική ασφάλεια και υγεία

Έχοντας κατά νου τα πιο πάνω, ο τομέας της Χημικής Μηχανικής έχει χωριστεί σε 3 υπο-τομείς:

 • Καύσιμα
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Χημική Βιομηχανία

Καύσιμα

Κάτω από τον τομέα των καυσίμων παρακολουθούνται 10 Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης και Τομείς, οι οποίοι ασχολούνται με την εκπόνηση προτύπων που αφορούν στις παραμέτρους ποιότητας, τις ιδιότητες, το χαρακτηρισμό, τις μεθόδους δοκιμών και ελέγχων, των αέριων, υγρών και στερεών.

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Ο τομέας της διαχείρισης του περιβάλλοντος είναι πολυδιάστατος και πολύπλοκος. Παρακολουθεί στο σύνολο τις εργασίες περίπου 30 Ευρωπαϊκών Επιτροπών και Τομέων της CEN. Οι επιτροπές αυτές ασχολούνται με την τυποποίηση:

 • στη διαχείριση και χαρακτηρισμό υγρών, στερεών και αέριων ρύπων,
 • την ποιότητα, επεξεργασία και παροχή πόσιμου νερού,
 • τα λιπάσματα και τους βιοδιεγέρτες,
 • την νανοτεχνολογία,
 • τον εργαστηριακό εξοπλισμό και
 • τη διαχείριση καινοτομίας.

Παράλληλα, παρακολουθεί ενεργά και Διοικητικά σώματα στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση, όπως είναι το SABE (Strategic Advisory Body on Environment – CEN-CLC/BT WG16), το οποίο συμβουλεύει τα Τεχνικά Συμβούλια της CEN και CENELEC για θέματα στρατηγικής στον τομέα του περιβάλλοντος (κυκλική οικονομία, επικίνδυνα χημικά στα προϊόντα, μικροπλαστικά, κλιματική αλλαγή, οικολογικό σχεδιασμό, αποδοτική χρήση πόρων κλπ).

Χημική Βιομηχανία

Η χημική βιομηχανία έχει επίσης ευρύ φάσμα εφαρμογής και συγκεκριμένα ο τομέας παρακολουθεί το έργο περίπου 30 Ευρωπαϊκών Επιτροπών και Τομέων της CEN:

 • Χρώματα, βερνίκια και άλλες επικαλύψεις,
 • μέταλλα και κράματα αλουμινίου, χαλκού και ψευδαργύρου,
 • πλαστικά και ελαστικά,
 • χαρτί,
 • κόλλες,
 • υφάσματα,
 • άρδευση,
 • εξοπλισμός πρατηρίων καυσίμων και
 • καθοδική προστασία

είναι μερικά από τα αντικείμενα που παρακολουθεί ο τομέας της Χημικής Βιομηχανίας.