Δομικά Υλικά & Πολιτική Μηχανική

Από την 1η Ιουλίου 2013, έχει τεθεί σε ισχύ ο Ευρωπαϊκός κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Construction Product Regulation CPR 305/2011 για τον καθορισμό εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Η σήμανση συμμόρφωσης CE που απαιτείται στα δομικά υλικά, υποδεικνύει τη συμμόρφωση των δομικών προϊόντων με τη νομοθεσία της ΕΕ και τους επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Η διαχρονική διαθεσιμότητα Ευρωπαϊκών προτύπων για τον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων πολιτικής μηχανικής, επισφραγίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ποιότητα των κατασκευών εδώ και αρκετά χρόνια.

Σε Εθνικό επίπεδο του τομέα πολιτικής μηχανικής του CYS, λειτουργεί η αντανακλαστική επιτροπή 01 (Mirror Committee 01), η οποία παρακολουθεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες τυποποίησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και όπου κρίνεται αναγκαίο, υποβάλει απόψεις / παρατηρήσεις σε προσχέδια Ευρωπαϊκών προτύπων, με τρόπο συναινετικό.

Παράλληλα, στο τομέα λειτουργούν εννέα Εθνικές τεχνικές επιτροπές τυποποίησης, όπου δραστηριοποιούνται σχετικά με την εκπόνηση και την επικαιροποίηση Εθνικών προτύπων ή και Εθνικών προσαρτημάτων, σε συσχέτιση σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τους Ευρωπαϊκούς αλλά και Εθνικούς κανονισμούς